Hop til indhold
Højesteret

Begrænset rejseforbehold 
04-04-2016 

Sag 186/15
 

 

Kendelse afsagt 1. april 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Rejseforbehold pålagt en beskikket forsvarer ændret til et begrænset rejseforbehold

Advokat A blev beskikket som forsvarer for T, der var varetægtsfængslet og sigtet for en række forhold primært vedrørende indbrud, og som senere blev straffet med fængsel i 8 måneder. Beskikkelsen blev gjort betinget af, at advokat A, der havde kontor uden for retskredsen, frafaldt krav mod statskassen på godtgørelse for rejsetid og transportudgifter. Advokat A havde kortere afstand til arresten, hvor T var placeret, end en lokal advokat fra retskredsen ville have. Advokat A ønskede rejseforbeholdet ændret til et begrænset rejseforbehold, således at han blev sidestillet med en lokal advokat.

Højesteret udtalte, at der i den foreliggende sag ikke ville være merudgifter ved beskikkelse af advokat A med et begrænset rejseforbehold frem for beskikkelse af en lokal advokat, idet advokat A ikke ville blive tillagt højere salær eller større kørselsudgifter mv., end en lokal advokat ville blive tillagt.

Højesteret fastslog herefter, at beskikkelsen af advokat A alene skulle betinges af et begrænset rejseforbehold, hvorefter der kunne ydes advokat A passende salær og rejseudgifter, som han med føje havde afholdt, men begrænset til, hvad han kunne have oppebåret, hvis han havde haft kontor inden for retskredsens område, jf. retsplejelovens § 741 og § 334, stk. 3.

Højesteret ændrede således landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk