Hop til indhold
Højesteret

Bøde for overtrædelse af deklareringspligten i toldloven fastsat til 299.000 kr. 
01-04-2011 

Sag 349/2010

Dom afsagt den 1. april 2011

Rigsadvokaten
mod
T

Bøde for overtrædelse af deklareringspligten i toldloven fastsat til 299.000 kr.

T havde erkendt at have overtrådt toldlovens § 23, stk. 4, ved i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde at have medtaget likvide midler, der svarede til værdien af 10.000 euro eller derover, uden at angive samtlige medtagne likvide midler over for told- og skatteforvaltningen, idet han i juni 2008 i forbindelse med udrejse fra Københavns Lufthavn undlod at angive, at han medtog 700.000 kr. og 120.000 USD.

Byretten havde idømt T en bøde på 899.000 kr., som landsretten havde nedsat til 449.000 kr., idet man fandt, at der forelå skærpende omstændigheder.  

Højesteret udtalte, at på baggrund af bestemmelsens formål og tilblivelseshistorie må der under hensyn til lovovertrædelsens karakter og for at sikre overholdelse af deklareringspligten idømmes følelige bøder, og bøderne bør være afpasset efter størrelsen af det ikke-deklarerede beløb. Højesteret tiltrådte, at bøden for overtrædelse af bestemmelsen som udgangspunkt bør fastsættes svarende til 25 % af det ikke-deklarerede beløb over 10.000 euro, men fandt at der i det foreliggende tilfælde ikke var grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.  

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 01-04-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk