Hop til indhold
Højesteret

Arrest i fordring på uddeling fra en fond 
02-01-2013 

Sag 185/2012
 

Kendelse afsagt 20. december 2012   

 

 

SKAT
mod
A

 

A’s fordring på uddeling på ca. 4,9 mio. kr. fra en fond var ikke fritaget for udlæg og dermed heller ikke for arrest

Højesteret fastslog, at A’s fordring ikke angik en ydelse, som ikke kunne kræves betalt til andre end A personligt, og at fordringen derfor ikke var fritaget for arrest i medfør af retsplejelovens § 631, stk. 2, jf. § 512, stk. 1. Højesteret udtalte, at bestemmelsen i § 512, stk. 1, tager sigte på tilfælde, hvor det har betydning for yderen, hvem der skal betales til. Højesteret fandt, at fondens uddeling til A ikke havde karakter af en gave, eller at fritagelse for udlæg eller arrest i øvrigt kunne begrundes i et hensyn til fonden.  

Højesteret fastslog endvidere, at A’s fordring mod fonden heller ikke var omfattet af udlægsfritagelsen i retsplejelovens § 512, stk. 3. Højesteret udtalte, at denne bestemmelse må forstås således, at den alene omfatter fordringer på uddeling fra en fond, hvis uddelingen hovedsagelig tjener til at skaffe modtageren midler til et rimeligt underhold. Fondens uddeling til A kunne ikke anses for hovedsagelig at tjene til at skaffe A midler til et rimeligt underhold.   

A’s fordring mod fonden var derfor ikke arrestfritaget.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk