Hop til indhold
Højesteret

Arealer, hvor der var udlagt slagger, skulle kortlægges efter jordforureningsloven. 
09-11-2010 

Sag 76/2009

Dom afsagt den 9. november 2010.

Katrine Højring og
Jens Nytoft Rasmussen
Biintervenient Affald Danmark
mod
Region Hovedstaden
Biintervenient Miljøstyrelsen

I 1992 blev der på Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussens ejendom lovligt udlagt 500 tons slagger hidrørende fra affaldsforbrænding. I 2004 traf det daværende Frederiksborg Amt (nu Region Hovedstaden) beslutning om at kortlægge dele af ejendommen, hvor det pågældende slagger var udlagt, som lettere forurenet.

Appellanterne havde navnlig anført, at beslutningen om kortlægning af ejendommen som forurenet var ugyldig, da slagger ikke er jord og derfor ikke omfattet af jordforureningsloven, og da den udlagte slagger med den nuværende placering ikke indebar nogen miljø- eller sundhedsmæssige risici.

Region Hovedstaden havde navnlig anført, at slaggerne og jorden, som slaggerne befandt sig i, var at betragte som en jordforurening, der kunne have skadelig virkning på mennesker og miljø. Ved vurderingen af de miljø- og sundhedsmæssige risici kunne der lægges vægt på muligheden for, at det kortlagte areal overgik til en anden anvendelse, eller at jorden, hvor slaggerne befandt sig, blev flyttet.

Højesteret udtalte, at slagger fra affaldsforbrænding, der indgår som en del af jordmediet, må betragtes som jordforurening, at kortlægning efter jordforureningsloven ikke forudsætter, at forureningen ved den aktuelle anvendelse af ejendommen og den aktuelle placering af den forurenede jord kan have skadelig virkning på mennesker eller miljø, og at det var uden betydning, at slaggerne var udlagt lovligt. Højesteret fastslog endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte amtets vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige risici ved den udlagte slagger.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom om, at amtets beslutning om kortlægning var gyldig.  

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 18-11-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk