Hop til indhold
Højesteret

Arbejdstager og fagforening dømt til at betale erstatning og godtgørelse for uretmæssig konkursbegæring 
24-11-2010 

Sag 237/2008

Dom afsagt den 24. november 2010

A og
Malernes Fagforening Storkøbenhavn
(advokat Peter Breum for begge)
mod
B
(advokat Jan Radil)

Arbejdstager og fagforening dømt til at betale erstatning og godtgørelse for uretmæssig konkursbegæring

A var ansat i et polsk firma, som delvist var ejet af B. Det polske firma udførte en entrepriseopgave for et dansk firma, som B var ejer af og direktør for.

Da A ikke fik udbetalt hele sin løn, fremsendte Malernes Fagforening Storkøbenhavn et inkassobrev med en 3-dages betalingsfrist og varsel om konkursbegæring til B, idet de gjorde gældende, at V var den reelle arbejdsgiver. B kontaktede herefter Malernes Fagforening og gjorde indsigelse mod, at lønkravet mod det polske firma blev gjort gældende mod ham personligt.

Da beløbet ikke blev indbetalt til A, begærede Malernes Fagforening på vegne af A B erklæret personligt konkurs. Efter første møde i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling blev konkursbegæringen tilbagekaldt, og spørgsmålet om erstatning og godtgørelse for uberettiget konkursbegæring blev udskilt til særskilt behandling.

Højesteret udtalte, at A som fordringshaver er objektivt ansvarlig for, om lønkravet kunne gøres gældende over for B. Da dette ikke var tilfældet, blev A dømt til at betale erstatning for Bs udgifter i forbindelse med konkursen, ligesom A blev dømt til at betale en godtgørelse på 10.000 kr. til B for uberettiget konkursbegæring.

Endvidere havde Malernes Fagforening pådraget sig et erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler, idet de havde medvirket til at indgive konkursbegæringen på et tidspunkt, hvor de var bekendt med kravets omtvistede karakter. Malernes Fagforening blev derfor ligeledes dømt til at erstatte Bs udgifter i anledning af konkursbegæringen.

B havde ikke gentaget sin påstand fra Sø- og Handelsretten om, at Malernes Fagforening skulle betale godtgørelse for tort, hvorfor Højesteret ikke fandt anledning til at tage stilling til dette spørgsmål.

Sø- og Handelsretten var i al væsentlighed nået til samme resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 24-11-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk