Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsskade 
06-04-2011 

Sag 388/2008

Dom afsagt den 6. april 2010.

A
mod
Ankestyrelsen

En skulder-nakkelidelse i form af et højresidigt rotator cuff syndrom og nakkemyoser skyldtes As arbejde.

A lider af en skulder-nakkelidelse i form af et højresidigt rotator cuff syndrom og nakkemyoser, og sagen drejer sig om, hvorvidt disse lidelser skyldes hendes arbejde. På baggrund af udskrifter vedrørende atp-indbetalinger for A og bevisførelsen i øvrigt lagde Højesteret til grund, at A havde arbejdet i ca. 4 år på et kyllingeslagteri, i ca. 4 år som syerske og i nogle år med rengøringsarbejde.

Højesteret fandt efter de foreliggende oplysninger om arbejdets art og varighed, at As lidelse ikke var omfattet af den dagældende fortegnelse over erhvervssygdomme.

Spørgsmålet var herefter, om As lidelse er en sygdom, der udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art. Retslægerådet udtalte, at arbejdet samlet må forventes at have bidraget med mere end 50 % af årsagssammenhængen. Rådet bemærkede, at en skulderlidelse er en langsomt fremadskridende proces, hvorfor arbejdet på fjerkræslagteriet havde bidraget væsentligt, selv om arbejdet lå væsentligt før debut af symptomer. Herudover udtalte rådet i en senere erklæring, at As arbejde i de to arbejdsfunktioner på et fjerkræslagteri og som syerske har haft samme virkning og derfor tilsammen giver en risiko svarende til en af funktionerne i 8 år, hvorved de samlet giver et risikobidrag på 50 % eller mere.

Ankestyrelsen anførte i sin afgørelse i sagen, at styrelsen var enig med Erhvervssygdomsudvalget i, at der ikke kunne ske en sammenlægning af perioderne som slagteriarbejder og som syerske til en periode, og at arbejdet som syerske og rengøringsassistent ikke havde medført daglige skulderbelastende bevægelser, der med overvejende sandsynlighed havde medført skulder- og nakkelidelsen.

Da den beskrevne forskel i Retslægerådets og Ankestyrelsens vurdering af årsagssammenhængen hovedsageligt angik spørgsmål af lægefaglig karakter, fandt Højesteret, at Retslægerådets vurdering måtte lægges til grund, hvorefter det var tilstrækkelig sandsynliggjort, at As lidelse i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art, jf. den dagældende arbejdsskadesikringslovs § 10, stk. 1, nr. 2, 2. led.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 06-04-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk