Hop til indhold
Højesteret

Arbejdsgiver ikke erstatningsansvarlig ved medarbejders psykiske lidelse 
13-06-2017 

Sag 181/2016
 

Dom afsagt den 13. juni 2017

 

HKKF som mandatar for A
mod
Forsvarets Personalestyrelse

 

Arbejdsgiver havde ikke handlet ansvarspådragende, og A var derfor ikke berettiget til godtgørelse for svie og smerte som følge af en arbejdsmæssig belastning med merarbejde af betydeligt omfang

Sagen angik, om en psykisk lidelse, som A havde pådraget sig, var en personskade, som hendes arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for, og som derfor kunne berettige A til godtgørelse for svie og smerte efter erstatningsansvarslovens § 1, jf. § 3. A blev sygemeldt i sommeren 2011 efter, at hun i en længere periode forud havde været udsat for en arbejdsmæssig belastning med merarbejde af betydeligt omfang.

Efter bevisførelsen lagde Højesteret til grund, at A over for sine overordnede fremtrådte robust og villig til at påtage sig merarbejde, selv om dette indebar en yderligere arbejdsmæssig belastning af hende. Hun gav ikke på noget tidspunkt udtryk for, at hun ikke kunne nå at løse opgaverne, og hendes arbejdsgiver blev heller ikke på anden måde gjort opmærksom på, at hendes arbejdsbyrde var for stor.

Højesteret vurderede, at A’s arbejdsgiver under disse omstændigheder ikke havde haft anledning til at antage, at A var udsat for en arbejdsmæssig belastning, som oversteg, hvad hun kunne magte, og at der var behov for at træffe særlige forholdsregler for at lette hendes arbejdsbyrde. Højesteret fandt det herefter ikke godtgjort, at A’s arbejdsgiver havde handlet ansvarspådragende.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk