Hop til indhold
Højesteret

Ansvarsforsikringsselskab var ikke rette sagsøgte 
21-08-2013 

Sag 33/2013
 

Dom afsagt 19. august 2013   

Alm. Brand Forsikring A/S
mod
A

Skadelidte kunne ikke rejse et erstatningskrav direkte mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, jf. forsikringsaftalelovens § 95, stk. 1

A kom til skade ved en arbejdsulykke i 2003. Alm. Brand Forsikring anerkendte på arbejdsgiverens vegne, at arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig for ulykken, og forsikringsselskabet havde udbetalt erstatning til A i forbindelse hermed. A stævnede i december 2011 Alm. Brand Forsikring med krav om betaling af yderligere erstatning.

Parterne var uenige om, hvorvidt arbejdsgiveren havde anerkendt erstatningens størrelse. I en erklæring af 29. marts 2012 havde arbejdsgiveren ”tiltrådt”, at erstatningskravet under retssagen mod Alm. Brand Forsikring var opgjort som sket i A’s stævning (899.191,05 kr.) og replik (502.669,61 kr.).

Højesteret fandt, at erstatningens størrelse ikke ved erklæringen var fastslået på en måde, som var bindende for arbejdsgiveren, eller for et bestemt beløb. Det kunne derfor ikke på grundlag af erklæringen fastslås, at ”erstatningens størrelse [var] bestemt”.

Endvidere udtalte Højesteret, at det forhold, at et ansvarsforsikringsselskab i vidt omfang bliver involveret i sagen mod skadevolder forud for et eventuelt sagsanlæg, ikke i sig selv kan begrunde en fravigelse af betingelserne i forsikringsaftalelovens § 95, stk. 1.

Endelig udtalte Højesteret, at A ikke var afskåret fra at få erstatningens størrelse fastslået ved skadevolders anerkendelse eller ved dom over skadevolder.

Herefter fandt Højesteret, at Alm. Brand Forsikring ikke kunne anses som rette sagsøgte, jf. forsikringsaftalelovens § 95, stk. 1, og Højesteret tog Alm. Brand Forsikrings frifindelsespåstand til følge.

Byretten og landsretten var nået til et andet resultat.  

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 21-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk