Hop til indhold
Højesteret

Ansvarsbegrænsning efter NSAB 2000 
19-01-2012 

Sag 36/2009

Dom afsagt den 19. januar 2012.

DHL Global Forwarding (Denmark) A/S
mod
If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB

Transportørens ansvar for bortkommet gods var alene begrænset efter NSAB 2000 § 22

DHL Global Forwarding (Denmark) A/S påtog sig som kontraherende transportør over for ordregiveren Vestas Wind Systems A/S at udføre en multimodal transport af vindmølledele fra Danmark til Canada. Under landevejstransporten i Quebec i Canada bortkom godset. If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB indtrådte efter udbetaling af erstatning for det tabte gods i Vestas krav mod DHL.

DHL og Vestas havde indgået en rammeaftale om vilkårene for DHL’s udførelse af transportopgaver for Vestas, der i forholdet mellem disse to parter regulerede de enkelte transporter. Ifølge rammeaftalen skulle alle transporter udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Med hensyn til den foreliggende transport havde DHL antaget undertransportører til at udføre transporten. Der var i undertransportørernes transportdokumenter fastsat en begrænsning af deres ansvar, der gik videre end efter § 22 i NSAB 2000.

Ifølge NSAB 2000 § 22 var DHL’s ansvar over for Vestas begrænset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt for bortkommet gods. Af NSAB 2000 § 23 følger, at ansvarsbegrænsningen i § 22 kan fraviges i tilfælde, hvor særlig aftale er truffet om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst mv. er indtruffet, mens godset transporteredes med et bestemt transportmiddel. I sådanne tilfælde ifaldtes i stedet ansvar ifølge de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende og anerkendte transportvilkår i det omfang, disse indeholdte afvigelser fra bl.a. § 22.

Højesteret lagde til grund, at godset bortkom under transport med lastbil i Canada, og at der ikke forelå oplysninger om lovbestemmelser og almindeligt forekommende og anerkendte transportvilkår, der kunne føre til, at DHL kunne begrænse sit ansvar efter § 23.

På den baggrund udtalte Højesteret, at der herefter alene gjaldt den ansvarsbegrænsning, der var fastsat i NSAB 2000 § 22.

Højesteret stadfæstede herefter Sø- og Handelsrettens dom med den ændring, at DHL tillige skulle erstatte fragtomkostninger for det bortkomne gods, jf. NSAB 2000 § 17, stk. 2.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 19-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk