Hop til indhold
Højesteret

Ansvar for skader i forbindelse med nedbrydning af naboejendom 
04-11-2010 

Sag 166/2009

Dom afsagt den 4. november 2010.

Leif Rasmussen
mod
Nedbrydningsfirmaet P. Olesen & Sønner A/S,
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
og Beredskabsstyrelsen

Erstatningsansvar for skader i forbindelse med risikobetonet nedbrydningsarbejde.

I november 2003 meddelte Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Leif Rasmussen, at en nærtliggende kommandocentral tilhørende Beredskabsstyrelsen skulle nedrives. Under arbejdet, som blev udført af Nedbrydningsfirmaet P. Olesen & Sønner A/S, blev der bl.a. anvendt en stålkugle. I forbindelse med nedbrydningsarbejdet konstaterede Leif Rasmussen revnedannelser i murværket på sit hus, og han fremsatte krav om erstatning over for nedbrydningsfirmaets forsikringsselskab.       

På baggrund af bl.a. et syn og skøn fandt byretten det godtgjort, at nedbrydningsarbejdet havde forårsaget skader på Leif Rasmussens ejendom, og at nedbrydningsfirmaet havde handlet ansvarspådragende ved sit valg af nedbrydningsmetode. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og Beredskabsstyrelsen blev tillige anset for ansvarlige, da de ikke burde kunne undgå ansvar ved at overlade arbejdet til en entreprenør. Nedbrydningsfirmaet og myndighederne hæftede solidarisk for de omtvistede skader.

Landsretten fandt det ligesom byretten godtgjort, at der var årsagssammenhæng mellem nedbrydningen og skaderne på ejendommen, men anså det ikke for bevist, at nedbrydningsfirmaet havde handlet ansvarspådragende. Landsretten fandt heller ikke, at der var grundlag for at pålægge myndighederne et ulovhjemlet objektivt ansvar for skaderne.

For Højesteret anerkendte nedbrydningsfirmaet og myndighederne, at nedbrydningen af kommandocentralen havde forårsaget størstedelen af de omtvistede skader, men bestred fortsat, at der var handlet ansvarspådragende. Højesteret fandt, at der var årsagssammenhæng med hensyn til samtlige skader, og at nedbrydningsfirmaet havde pådraget sig et erstatningsansvar over for Leif Rasmussen, idet firmaet havde handlet uforsvarligt ved ikke at have undersøgt risikoen for skader nærmere. Myndighederne fandtes at hæfte for nedbrydningsfirmaets uforsvarlige udførelse af arbejdet, således at myndighederne havde ret til regres over for nedbrydningsfirmaet. Højesteret henviste herved til, at myndighederne havde været bekendt med risikoen for skader, og at myndighederne havde de tekniske og økonomiske muligheder for at begrænse og styre denne risiko.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.  

Læs hele dommen

    

Til top Sidst opdateret: 04-11-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk