Hop til indhold
Højesteret

Ansøgning om kæretilladelse ikke imødekommet 
10-01-2020 

Sag BS-21847/2019
 

Kendelse afsagt den 9. januar 2020

 

A
mod
X ApS under konkurs ved kurator advokat Anders Drachmann

 

Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde kæretilladelse

Sagen angik, om As kære til landsretten kunne tillades, selv om kærefristen var overskredet. Som begrundelse for ansøgningen om tilladelse til at kære var anført bl.a., at As tidligere advokat ikke kunne anses for at have modtaget kendelsen, idet sagen ikke fremgik af hans sagsoversigt på sagsportalen. Subsidiært blev det anført, at As tidligere advokats adfærd var udtryk for uvillighed til fortsat at behandle sagen. Det blev desuden anført, at byretten havde oplyst over for A, at kendelsen var kæret, og at der i øvrigt burde anlægges en lempeligere vurdering, fordi der var tale om en sag om konkurskarantæne.

Højesteret fandt, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at kære trods fristens overskridelse undtagelsesvis burde tillades. Højesteret bemærkede bl.a., at kendelsen var gjort tilgængelig på sagsportalen, og at As advokat var adviseret herom pr. mail.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk