Hop til indhold
Højesteret

Annullering af ansættelse berettiget 
09-06-2015 

Sag 138/2013
 

Dom afsagt den 9. juni 2015

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Region Midtjylland

 

En arbejdstager havde ikke krav på erstatning, da ansættelsesforholdet med rette var annulleret. Arbejdstageren havde endvidere ikke krav på godtgørelse.

A blev i maj 2010 ansat hos indstævnte region. Regionen annullerede kort efter ansættelses­forholdet, da det kom frem, at A ikke forud for ansættelsen havde oplyst, at hun i en længere periode havde været sygemeldt som følge af stress, og at hun som følge heraf var blevet op­sagt fra sin hidtidige stilling.

Sagen angik, om annulleringen var berettiget, samt om regionen i forbindelse med annullerin­gen havde krænket A’s rettigheder efter helbredsoplysningsloven eller tilsidesat regler om partshøring.

Højesteret fastslog, at annulleringen af ansættelsesforholdet var berettiget, og at A derfor ikke var berettiget til erstatning. Højesteret lagde navnlig vægt på, at A havde overtrådt sin oplys­ningspligt efter helbredsoplysningslovens § 6 ved ikke at oplyse regionen om sin sygemel­ding, og at A i øvrigt havde handlet svigagtigt ved at tilvejebringe regionen en opfattelse af, at hun var aktiv i uopsagt stilling. Højesteret fastslog endvidere, at der ikke var sket tilsidesæt­telse af A’s rettigheder efter helbredsoplysningsloven eller af reglerne om partshøring. A var således heller ikke berettiget til godtgørelse for disse forhold.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk