Hop til indhold
Højesteret

Annullerede egne aktier kunne ikke indgå ved beregning af anskaffelsessum 
28-04-2011 

Sag 15/2010

Dom afsagt den 28. april 2011.

Dampskibsselskabet Norden A/S
mod
Skatteministeriet

Annullerede egne aktier kunne ikke indgå ved beregning af anskaffelsessum

Sagen drejede sig om beregning af anskaffelsessum i forbindelse med afståelse af egne aktier, henset til tidligere foretaget annullation af egne aktier.

Dampskibsselskabet Norden købte i 2001 og 2002 knap 250.000 egne aktier for ca. 70 mio. kr. Selskabet gennemførte herefter i 2002 en nedsættelse af aktiekapi­ta­len ved annullering af halvdelen af selskabets beholdning af egne aktier. Af den resterende behold­ning af egne aktier afstod Norden i 2004 godt 30.000 til selskabets ledelse i forbindelse med opfyldelsen af et aktieoptionsprogram. Der var enighed om, at avance ved denne afståelse var skattepligtig efter den dagældende ak­tie­avan­ce­be­skat­ningslov. Der var også enighed om afståelses­sum­men.

Uenigheden angik i første række, om Norden kunne medregne anskaf­fel­ses­summen for de annul­le­rede aktier ved opgørelsen af anskaffel­ses­sum­men i forbindelse med afståelsen af aktier i 2004. Uenig­heden angik i anden række, om sel­skabet kan anse de annul­le­re­de aktier for afstået i 2002 til kurs 0 og fremføre et hertil sva­rende tabsfradrag til modregning i fortjenesten for de ak­tier, der blev af­stået i 2004.

Højesteret udtalte, at det i sagen mellem Sydbank A/S og Skatte­ministeriet (UfR 2009.353 H) var fastslået, at Sydbanks ned­­sæ­ttelse af aktie­ka­pi­talen ved annullering af egne aktier ikke indebar noget tab, der kun­ne begrunde fradrag efter ak­tieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4, da der alene var tale om et beregningsteknisk tab. I overensstemmelse hermed fastslog Højesteret, at heller ikke Nordens ned­sæt­­­­telse af ak­tie­kapitalen ved annullering af eg­ne aktier indebar no­get tab for selskabet. Højesteret tiltrådte, at der der­for måtte ses bort fra de annullerede aktier ved opgørelse af fortjeneste og tab efter den dagældende aktieavancebeskat­ningslov. Som en konsekvens heraf skulle anskaffelses­summen for de annullerede aktier heller ikke indgå i op­gø­relsen efter § 6, stk. 3, ved selskabets afstå­else af egne ak­tier på et senere tidspunkt.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 28-04-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk