Hop til indhold
Højesteret

Annonce var ikke ærekrænkende 
22-03-2018 

Sag 112/2017
 

Dom afsagt den 22. marts 2018

 

Dansk Folkeparti Landsorganisationen
mod
Aladdin Bouhania m.fl.

 

Udsagn i en annonce fra Dansk Folkeparti var ikke injurierende

Dansk Folkeparti havde i maj 2013 indrykket en helsidesannonce i tre dagblade og offentliggjort annoncen på sin hjemmeside. Annoncen, der havde afsæt i Folketingets behandling af et lovforslag om meddelelse af indfødsret, indeholdt følgende udsagn: ”Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed” og ”den potentielle terrorist ... er blandt de knap 700”. Annoncen indeholdt en gengivelse af navn og bopælskommune for de 685 personer, som var optaget på lovforslaget.

Spørgsmålet for Højesteret var, om udsagnene udgjorde en ærefornærmende sigtelse mod hver enkelt af de 685 personer.

Højesteret udtalte, at annoncen af en almindelig læser må opfattes som en politisk meningstilkendegivelse om, at der ikke bør meddeles indfødsret til en person, der er til fare for statens sikkerhed, og ikke som en beskyldning mod hver enkelt af de 685 personer for at være til fare for statens sikkerhed og en potentiel terrorist. Højesteret lagde herved også vægt på opsæt­ningen af udsagnene i annoncens overskrifter og tekst samt på, at navnene på de 685 personer ikke i sig selv fremstår som det centrale budskab. Ud fra annoncens indhold og kontekst må en almindelig læser forstå annoncen sådan, at udsagnene alene angår én ud af de 685 perso­ner.

Højesteret udtalte, at den mistænkeliggørelse af samtlige 685 personer, der ligger i de to udsagn, for hver enkelt på listen er så vag, at den ikke kan anses for at krænke nogen enkeltpersons ære. Dansk Folkeparti blev derfor frifundet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk