Hop til indhold
Højesteret

Anklageskrifts udformning i sag om skattesvig og bidragsunddragelse 
17-12-2012 

Sag 216/2012
 

Kendelse afsagt 13. december 2012.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Kravene til anklageskrifts udformning i sag om skattesvig og bidragsunddragelse var opfyldt

 

T blev med anklageskriftet af 16. marts 2009 tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter og for bidragsunddragelse. Af anklageskriftet fremgik, at den kriminelle handling bestod i udeladelse af at opgive indtægter i form af honorar, løn eller lignede. Anklageskriftet indeholdte endvidere oplysninger om, hvilke indkomstår tiltalen vedrørte, hvilke beløb T samlet og opgjort på de enkelte indkomstår var tiltalt for at have selvangivet sin indkomst for lavt med, og de beløb han dermed samlet og opgjort på de enkelte indkomstår var tiltalt for at have unddraget det offentlige for.

 

Efter en samlet vurdering og under hensyn til sagens karakter fandt Højesteret, at anklage­skriftet dermed indeholdte en sådan beskrivelse af de forhold, der var rejst tiltale for, at tiltalte havde reel mulighed for at vide, hvad tiltalen gik ud på, og således kunne tilrettelægge sit forsvar forsvarligt. Kravene i retsplejelovens § 834, stk. 2, nr. 4, til beskrivelsen af det forhold, der rejstes tiltale for, var derfor opfyldt.

 

Landsretten var kommet til et andet resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk