Hop til indhold
Højesteret

Anklagemyndighedens overskridelse af en frist medførte ikke, at påtale var opgivet 
23-05-2016 

Sag 17/2016
 

 

Kendelse afsagt den 20. maj 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Påtale var ikke opgivet som følge af anklagemyndighedens overskridelse af en frist for anmodning om forlængelse af en allerede fastsat frist for afgørelse af tiltalespørgsmålet

En mand blev den 15. marts 2005 sigtet for overtrædelse af spillelovgivningen. Sagen blev to gange stillet i bero af anklagemyndigheden med henblik på at afklare EU-retlige aspekter i andre sager om overtrædelse af lovgivningen om spil.

Byretten fastsatte den 13. januar 2015 frist med udløb den 13. juli 2015 for anklagemyndighedens afgørelse af til­talespørgsmålet, jf. retsplejelovens § 718 b, stk. 2. En anmodning om forlængelse af denne frist skulle fremsættes over for byretten senest 2 uger inden udløbet af fristen den 13. juli 2015, jf. retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt. Anklagemyndigheden anmodede imidlertid først den 2. juli 2015 byretten om at forlænge fristen for tiltalerejsning, hvilket var for sent.

Højesteret fandt, at anklagemyndighedens overskridelse af 2-ugersfristen ikke medførte, at påtale skulle anses for opgivet.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering af forløbet i sagen, at der ikke var grundlag for yderligere forlængelse af fristen for anklagemyndighedens afgørelse af tiltale­spørgsmålet mod manden, jf. retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 1. pkt. Højesteret lagde vægt på, at manden havde været sigtet i sagen i mere end 11 år, og at sagen i flere perioder havde været sat i bero, samt at der alene var tale om bødestraf.

Landsretten var nået til et andet resultat. 

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk