Hop til indhold
Højesteret

Anklagemyndighedens kontraanke var rettidig 
26-02-2010 

Sag 331/2009


Dom afsagt den 26. februar 2010.


Rigsadvokaten
mod
T


Anklagemyndighedens kontraanke var rettidig, selv om ankemeddelelsen først 17 dage efter ankefristens udløb blev udleveret til T

Ved byrettens dom af 24. juli 2009 blev T idømt fængsel i 6 må­neder. Ved domsafsigelsen ankede T med påstand om frifindelse, og byretten bestemte, at han skulle varetægtsfængsles under anken. Fristen for anklagemyndighedens anke udløb således den 7. august 2009. 

Ved ankemeddelelse af 4. august 2009 kontraankede anklagemyn­digheden, og ankemeddelelsen blev modtaget i landsretten den 5. august. Ankemeddelelsen af 4. au­gust blev sendt til T i Vestre Fængsel, hvor han da var anbragt. Den 20. august oplyste fængslet, at det ikke havde modtaget ankemeddelel­sen, og at T den 17. august var blevet overflyttet til Køge Ar­rest. Fornyet ankemeddelelse blev den 20. august sendt til T, der fik den udleveret den 24. august.

Landsretten fandt, at anklagemyndighe­dens kontraanke var for sent iværksat og afviste den. For Hø­jesteret påstod anklagemyndigheden op­hævelse af landsrettens dom og hjemvisning til fornyet behandling i landsretten, under henvisning til at landsretten fejlagtigt havde afvist kontraanken. T påstod stadfæstelse.

Højesteret lagde til grund, at ankemeddelelsen den 4. august 2009 – udover til landsretten – tillige blev sendt som almindeligt brev til blandt andre Vestre Fængsel og den beskikkede forsvarer. Højesteret udtalte, at når tiltalte er va­retægtsfængslet, er det efter retsplejelovens § 907, stk. 1, 3. pkt., en betingelse for ankens rettidige iværksættelse, at un­derretningen af tiltalte sendes inden for ankefristen som almindeligt brev til det varetægtsfængsel (arresthus), hvor tiltalte er anbragt. Derimod er det hverken efter lovens ordlyd eller forarbejder en betingelse, at tiltalte inden en bestemt frist får udleveret ankemeddelelsen. På den bag­grund – og da resultatet ikke fandtes at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskon­ventions artikel 6 – fandt Højesteret, at anklagemyndighedens anke over for T var rettidig.

Højesteret ophævede landsrettens dom og hjemviste sagen til fornyet behandling i landsretten.


  Læs hele afgørelsen

 

Til top Sidst opdateret: 26-02-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk