Hop til indhold
Højesteret

Anklagemyndighedens anke afvist 
01-11-2018 

Sag 13/2018
 

Kendelse afsagt 31. oktober 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Anklagemyndighedens anke afvist på grund af overskridelse af ankefristen

Sagen angik, om anklagemyndighedens anke af en sag var rettidig, jf. retsplejelovens § 907, stk. 1. Hvis ikke anken var rettidig, var spørgsmålet, om anken alligevel skulle tillades, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2.

Højesteret fastslog, at det er en betingelse for ankens rettidighed, at genpart af ankemeddelelsen inden ankefristens udløb er sendt til tiltalte, jf. UfR 2016.2507 H, og at det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens § 907, at genparten skal sendes til tiltaltes folkeregisteradresse eller den adresse, tiltalte har oplyst i retten. Højesteret fastslog endvidere, at § 907, stk. 1, 2. pkt., på den baggrund skal forstås således, at anklagemyndigheden – når tiltalte ikke har oplyst en adresse i retten – skal sende genparten til tiltalte til den adresse, som fremgår af folkeregistret på det tidspunkt, hvor afsendelsen af genparten finder sted.

I det foreliggende tilfælde fremgik T’s korrekte adresse af folkeregistret på det tidspunkt, hvor afsendelsen af genparten af ankemeddelelsen blev sendt til ham ved anbefalet brev, og da anklagemyndigheden på trods heraf sendte meddelelsen til hans tidligere adresse, var anken derfor ikke rettidig, jf. retsplejelovens § 907, stk. 1, 2. pkt., jf. § 904, stk. 1.

Endelig fastslog Højesteret, at der ikke forelå sådanne omstændigheder, at der undtagelsesvist var grundlag for at tillade anken uanset fristoverskridelsen, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2. Anklagemyndighedens anke blev derfor afvist.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk