Hop til indhold
Højesteret

Anklagemyndighedens anke afvist 
20-04-2016 

Sag 260/2015
 

 

Kendelse afsagt den 20. april 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T1-T7

 

Anklagemyndighedens anke afvist på grund af overskridelse af ankefristen

Sagen angik, om anklagemyndighedens anke af en sag om bl.a. kursmanipulation var rettidig, jf. retsplejelovens § 907, stk. 1. Hvis ikke anken var rettidig, var spørgsmålet, om anken alligevel skulle tillades, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2.

Højesteret fastslog, at det efter § 907, stk. 1, 1. pkt., er en betingelse for ankens rettidighed, når anklagemyndigheden vil anke til skade for tiltalte, at ankemeddelelse er landsretten i hænde inden udløbet af ankefristen. Det er tilstrækkeligt, at ankemeddelelsen sendes pr. mail. Efter § 907, stk. 1, 2. pkt., er det yderligere en betingelse for ankens rettidighed, at genpart af ankemeddelelsen senest på ankefristens sidste dag sendes til tiltalte med anbefalet og med almindeligt brev.

Anklagemyndigheden havde på dagen for ankefristens udløb sendt ankemeddelelsen til landsretten pr. mail. Betingelsen i § 907, stk. 1, 1. pkt., var derfor opfyldt. Anklagemyndigheden sendte samme dag genparter af ankemeddelelsen til T1-T7 med anbefalet brev, men ved en fejl ikke tillige med almindeligt brev. Anklagemyndighedens anke var derfor ikke rettidig, jf. retsplejelovens § 907, stk. 1, 2. pkt.  

Endelig fastslog Højesteret, at der ikke var grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2. Anklagemyndighedens anke blev derfor afvist. 

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk