Hop til indhold
Højesteret

Anklagemyndigheden ikke erstatningspligtig 
25-09-2015 

Sag 62/2015
 

Dom afsagt den 25. september 2015


Anklagemyndigheden
mod
E

Fristen for at søge erstatning for uberettiget varetægtsfængsling skulle regnes fra meddelelse om ankefrafald til E’s forsvarer, og det var ikke undskyldeligt, at fristen var overskredet

E var i byretten blevet frifundet for overtrædelse af straffelovens § 191. Han havde været anholdt og varetægtsfængslet i godt ni måneder under straffesagens behandling. Anklagemyndigheden ankede byrettens dom, men frafaldt anken ved brev af 1. juni 2010 til landsretten og med kopi til E’s forsvarer.

Den 18. august 2010 fremsatte forsvareren på vegne af E krav om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling overfor anklagemyndigheden. Det følger af reglerne i retsplejeloven, at krav om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling skal fremsættes inden to måneder efter meddelelse til sigtede om strafforfølgningens ophør. Det følger endvidere af reglerne, at et erstatningskrav, der er fremsat efter fristens udløb, kan behandles, hvis fristoverskridelsen er undskyldelig.

Ifølge forsvareren var grunden til fristoverskridelsen, at fristen ved en fejl ikke var blevet indført korrekt i forsvarerens sagsstyringssystem. For Højesteret var spørgsmålet, dels om ankefrafaldet skulle have været forkyndt for eller meddelt E direkte for at fristen begyndte at løbe, og dels om den manglende notering af fristen hos forsvareren kunne anses som undskyldelig.

Højesteret udtalte, at det måtte anses for tilstrækkeligt, at ankefrafaldet var meddelt E’s forsvarer, og at fristoverskridelsen efter sagens omstændigheder ikke kunne anses for undskyldelig.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom.


 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens dom

 Læs byrettens dom 

 

Til top Sidst opdateret: 25-09-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk