Hop til indhold
Højesteret

Ankemeddelelse til strafafsoner 
11-04-2013 

Sag 324/2012
 

 

 

Dom afsagt den 11. april 2013.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Underretning om anklagemyndighedens anke kunne ske ved fremsendelse af almindeligt brev til det fængsel, hvor T var afsoner

 

T var i byretten dømt for bl.a. en række indbrudstyverier og straffet med fængsel i 9 måneder.

Byrettens dom blev anket af T til formil­delse. An­klage­myn­­digheden kontraankede til skæ­r­pelse ved rettidig meddelelse til landsretten. Ankla­gemyndigheden sendte end­videre inden ankefristens udløb med almin­deligt brev genpart af anke­med­de­lelsen til Statsfængslet Østjylland, hvor T på daværende tidspunkt afsonede en tidli­ge­re dom, og han fik nogle dage efter ankefristens udløb gen­parten ud­le­veret.

 

Sagens hovedspørgsmål var, om anklagemyndighedens anke­meddelelse skulle have været sendt til T i Statsfængslet Østj­ylland ved både almindeligt og anbefalet brev i overensstemmelse med fremgangsmåden i retsplejelovens § 907, stk. 1, 2. pkt., eller om det var tilstrækkeligt, at ankemeddelelsen var sendt med almindeligt brev til Statsfængslet Østjylland i overensstemmelse med fremgangsmåden i § 907, stk. 1., 3. pkt.

 

Højesteret udtalte, at den fremgangsmåde for underretning om anklagemyndighedens anke over for en tiltalt, der er varetægtsfængslet eller undergivet anden foranstaltning efter dom, der er fastsat i retsplejelovens § 907, stk. 1, 3. pkt., tillige kan an­ven­des over for til­talte, som er an­bragt i fængsel eller anden in­sti­tution til afsoning af straf, som er an­bragt i insti­tu­tion til fuld­byr­delse af anden foranstalt­ning i henhold til straf­fe­lo­vens ka­pi­tel 9, eller som i en anden straffesag er vare­tægtsfængslet el­ler undergivet anden foranstaltning i en in­stitution. På denne baggrund var det med rette, at anken ikke var blevet afvist.

 

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk