Hop til indhold
Højesteret

Anke ikke tilladt 
21-12-2018 

Sag BS-36847/2018
 

Kendelse afsagt den 19. december 2018

 

Nissan Nordic Europe Oy
mod
Daugaard Biler A/S

 

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende erstatningsansvar kunne ikke ankes til Højesteret

Sagen angår, om Nissan Nordic Europe Oy efter ophævelsen af en forhandleraftale med Daugaard Biler A/S har handlet ansvarspådragende ved ikke at lade Daugaard Biler fortsætte eller blive genoptaget som autoriseret Nissan-reparatør.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens del-dom i sagen, der vedrørte ansvarsgrundlaget, kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt og henviste navnlig til, at sagens afgørelse ikke på det foreliggende grundlag kunne antages at få

principiel betydning. Højesteret bemærkede, at Sø- og Handelsrettens afgørelse om ansvarsgrundlaget, der var en delafgørelse efter retsplejelovens § 253, stk. 2, og som ikke sluttede sagen, burde være truffet ved kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk