Hop til indhold
Højesteret

Anke fra Sø- og Handelsretten tilladt 
19-02-2015 

Sag 5/2015
 

Beslutning truffet den 13. februar 2015

 

Assens Havn
mod
Navigators Management (UK) Limited

 

Sag om værneting og lovvalg i forbindelse med en erstatningssag mod et forsikringsselskab kunne ankes til Højesteret

Sagen angik, om Assens Havn i forbindelse med en erstatningssag mod forsikringsselskabet Navigators Management (UK) Limited i anledning af skader på kajanlægget i Assens Havn skulle respektere vilkår om værneting og lovvalg i forsikringsaftalen mellem Navigators Management (UK) Limited og det skadevoldende selskab.

Højesteret fastslog, at sagen vedrørte prin­ci­pielle spørgsmål om fortolkning af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, og domsforordningens bestemmelser om værneting i forsikringssager, og at sagens udfald måtte antages at kunne få generel betydning for skadelidtes mulighed for at rejse direkte krav mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.

 Læs hele beslutningen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk