Hop til indhold
Højesteret

Andelsboligforenings eventuelle krav mod bank var forældet mv. 
04-04-2017 

Sag 52/2016
 

Dom afsagt den 4. april 2017

 

A/B Trylleskovparken
mod
Nykredit Bank A/S

 

Andelsboligsforenings indsigelser mod renteswapaftalers gyldighed var fortabt ved passivitet, og foreningens eventuelle erstatningskrav var forældet og kunne ikke anvendes til modregning

En andelsboligsforening havde i 2005 og 2007 indgået to renteswapaftaler med en bank til afdækning af foreningens realkreditlån. Andelsboligsforeningen modtog hver måned opgørelser over markedsværdien af begge renteswapaftaler. Renteswapaftalernes markedsværdi blev første gang indregnet i foreningens egenkapital i årsrapporten for 2009, som blev udsendt til foreningens medlemmer den 25. marts 2010.

Den 12. oktober 2011 klagede andelsboligsforeningen til banken over et rentetillæg og kritiserede, at banken havde tilbudt foreningen en uprøvet, uigennemskuelig og meget usikker finansieringsløsning. Banken afviste klagen. Den 20. marts 2013 meddelte foreningens daværende advokat, at foreningen ikke anså sig bundet af swapaftalerne. Den 11. april 2013 anlagde foreningen sag mod banken.

Højesteret fastslog, at Trylleskovparken senest ved udsendelsen af 2009-årsrapporten den 25. marts 2010 havde det fornødne grundlag for at kende de omstændigheder, som kunne begrunde et muligt erstatningskrav mod banken for mangelfuld rådgivning. Da sagen først var anlagt den 11. april 2013, var foreningens eventuelle erstatningskrav forældet.

Højesteret fastslog endvidere, at foreningens indsigelse om, at swapaftalerne var ugyldige, ikke var fremsat inden rimelig tid. Foreningens indsigelse var derfor bortfaldet ved passivitet.

Foreningens forældede erstatningskrav kunne endvidere ikke anvendes til modregning over for banken, idet banken på tidspunktet for forældelsens indtræden ikke havde noget uopfyldt krav mod foreningen.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk