Hop til indhold
Højesteret

Andelsboligforeninger havde ikke ret til værdistigninger i ekskluderede medlemmers andele 
28-04-2011 

Sag 225/2009 og 231/2009

Domme afsagt den 28. april 2011.

Sag 225/2009

Andelsboligforeningen Gullfoss
mod
Harald Elmegaard

Sag 231/2009

Boet efter Carsten Specht ved de privatskiftende arvinger Vibeke Specht og Michael Specht
mod
Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6

Andelsboligforeninger havde ikke ret til værdistigninger i ekskluderede medlemmers andele

Begge sager omhandlede andelsboligforeningers ret til at få del i værdistigninger ved salg af andelsboliger, og hvor salget skyldtes, at medlemmet var lovligt ekskluderet fra foreningen. I den ene af sagerne var medlemmet et dødsbo, der var lovligt ekskluderet på grund af manglende overholdelse af foreningens fraflytningsfrist. Andelsboligforeningerne gjorde gældende bl.a., at retsvirkningen af en eksklusion skal regnes fra eksklusionstidspunktet, og at senere værdistigninger ikke kan komme et lovligt ekskluderet medlem til gode. Der ville i de to sager endvidere være tale om en retsstridig berigelse for det ekskluderede medlem, som efterfølgende havde forhalet salget.

Højesteret udtalte i begge sager, at forholdet mellem en andelsboligforening og dens medlemmer reguleres af andelsboliglovens, foreningens vedtægter og almindelige foreningsretlige principper. Det var i begge foreningers vedtægter udtrykkeligt anført, at foreningerne ved salg skulle afregne provenuet af overdragelsessummen til den fraflyttende andelshaver. I sagen 225/09 var det udtrykkeligt nævnt i vedtægterne, at dette også skulle gælde ved salg, der skete som følge af medlemmets misligholdelse. Højesteret fandt, at andelsboligforeningen ikke var berettiget til at fravige vedtægten under hensyn til, at medlemmet efter eks­klusionen fortsat betalte boligafgift og hæftede for sine forpligtelser over for foreningen, indtil andelen blev solgt, og da foreningen havde kunnet gennemføre salget efter eksklusionen til den pris, som var opnåelig med den usikkerhed om overtagelsestidspunktet, der fulgte af det ekskluderede medlems adfærd. Medlemmet havde derfor ret til provenuet af overdragelsessummen. Dommen var en stadfæstelse af landsrettens dom. I sagen 231/09 fremgik det af vedtægterne, at bestemmelserne om afregning af overdragelsessummen til medlemmet også gjaldt i tilfælde, hvor medlemmet lovligt var ekskluderet fra foreningen. Efter bevisførelsen kunne der ikke gives foreningen medhold i, at den i forbindelse med eksklusionen havde overtaget boets andel. Højesteret fandt, at andelsboligforeningen ikke var berettiget til at fravige vedtægtsbestemmelserne om afregning til medlemmet ved salg bl.a. under hensyn til, at medlemmet efter eks­klusionen fortsat betalte boligafgift og hæftede for sine forpligtelser over for foreningen, indtil andelen blev solgt, og da foreningen bl.a. kunne have anmodet om fogedens hjælp til at udsætte boet fra lejligheden. Højesteret gav derfor appellanterne medhold i, at de havde ret til provenuet fra overdragelsessummen.

Højesterets dom i denne sag var en ændring af landsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 28-04-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk