Hop til indhold
Højesteret

Alene grundlag for at straffe for fareforvoldelse 
19-12-2012 

Sag 189/2012
 

 

 

Dom afsagt den 19. december 2012.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Frifindelse for forsøg på grov vold - men straf for at have forvoldt nærliggende fare for liv eller førlighed

 

T var tiltalt for forsøg på grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, og fareforvoldelse efter straffelovens § 252, stk. 1, ved at have kørt op på et fortov med 30-50 km/t og kørt frem mod forurettede, der måtte springe til siden for at undgå at blive påkørt.

 

Byretten lagde til grund, at forurettede var blevet påkørt, hvis hun ikke var hoppet til siden, og at T måtte have indset, at der var nærliggende risiko for, at T ved sin kørsel kunne ramme forurettede. Byretten anvendte både straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, og § 252, stk. 1, og fastsatte straffen til 60 dages betinget fængsel. Byrettens begrundelse og anvendelse af straffebestemmelserne blev stadfæstet af landsretten, der dog gjorde straffen ubetinget.

 

Højesteret fandt, at det ikke efter landsrettens dom med den fornødne sikkerhed kunne lægges til grund, at landsretten havde fundet det bevist, at T havde forsæt til at ramme forurettede. T kunne derfor ikke straffes for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, og T blev herefter alene dømt for overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1. Højesteret fastsatte straffen til 30 dages betinget fængsel med vilkår om 30 timers samfundstjeneste, og Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

 

Højesteret fandt endvidere anledning til at fremkomme med en række generelle bemærkninger om muligheden for at straffe i sammenstød med straffelovens § 252, stk. 1. Højesteret udtalte bl.a., at der i en situation, hvor en bilist kører frem mod en bestemt person med en ikke ubetydelig hastighed, ikke er grundlag for at straffe efter straffelovens § 252, stk. 1, hvis der kan straffes efter § 245, medmindre handlingen efter omstændighederne også har rummet anden fare, f.eks. fare for andre end den eller dem, som blev påkørt eller forsøgt påkørt.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk