Hop til indhold
Højesteret

Aldersgrænse for medlemskab af a-kasse 
19-01-2015 

Sag 308/2012
 

Dom afsagt den 19. januar 2015

 

Ældresagen som mandatar for A
mod
Beskæftigelsesministeriet

 

Arbejdsløshedsforsikringslovens § 43 strider ikke mod beskæftigelsesdirektivet

Ledernes A-kasse havde i december 2007 meddelt A, at A’s medlemskab af arbejdsløshedskassen ville ophøre i april 2008 som følge af, at A fyldte 65 år. Efter at A havde opsagt sin stilling, meldte A sig ledig og anmodede om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge med virkning fra april 2009. Ledernes A-kasse afviste kravet med henvisning til, at medlemskab af arbejdsløshedskassen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor man når folkepensionsalderen.

Sagen angik, om arbejdsløshedsforsikringslovens § 43, hvorefter medlemskab af en arbejdsløshedskasse ophører, når medlemmet når folkepensionsalderen, udgør forskelsbehandling i strid med EU’s beskæftigelsesdirektiv sammenholdt med det almindelige EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

Højesteret fastslog, at arbejdsløshedsforsikringslovens § 43 ikke strider mod beskæftigelsesdirektivet. Højesteret udtalte i den forbindelse, at den danske ordning med arbejdsløshedsdagpenge må anses for en offentlig ordning for social sikring eller lignende ordning, jf. direktivets artikel 3, stk. 3. Højesteret udtalte endvidere, at ordningen ikke omfatter overførsel af ydelser af økonomisk værdi til en medarbejder som vederlag i et ansættelsesforhold, og at ordningens ydelser således ikke kan sidestilles med løn, jf. præambelbetragtning 13 til beskæftigelsesdirektivet, jf. EF-Traktatens artikel 141 (nu Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 157).

Landsretten var kommet til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk