Hop til indhold
Højesteret

Aktindsigt for sigtede og dennes forsvarer kunne begrænses 
23-04-2013 

Sag 36/2013
 

 

Kendelse afsagt den 18. april 2013.

 

Anklagemyndigheden
vedrørende
Foranstaltning under efterforskning

 

Sigtedes og dennes forsvarers ret til aktindsigt vedrørende en række dokumenter kunne begræn­ses af hensyn til hemmeligholdelsen af en efterforskningsmetode

 

Højesteret imødekom, at sigtedes og dennes forsvarers ret til aktindsigt vedrørende en række doku­menter, som indeholdte oplysninger om en bestemt efterforskningsmetode, kunne begrænses efter retsplejelovens § 729 c.

 

Højesteret udtalte, at der ved afgørelsen af, om en efterforskningsmetode er omfattet af udtrykket ”fortrolige oplysninger” måtte lægges vægt på, om oplysningen er almindelig kendt, og om politiet har en særlig interesse i at holde oplysningen hemmelig. Efter de fremkomne oplysninger lagde Højesteret til grund, at den pågældende efterforskningsmetode ikke var almindeligt kendt, og at det var påkrævet at undtage materialet.

 

Højesteret udtalte endvidere, at det med hensyn til spørgsmålet, om undtagelse af materialet fra aktind­sigt ville give anledning til væsentlige betænkeligheder for varetagelsen af sigtedes forsvar, efter for­arbejderne er en forudsætning, at materialet var uden betydning for skyldspørgsmålet eller strafudmå­lingen i sagen. Efter karakteren af det materiale, som ønskes undtaget fra aktindsigt, fandt Højesteret, at der var tale om materiale, som var uden betydning for varetagelsen af sigtedes forsvar.

 

Betingelserne for at begrænse aktindsigten var derfor opfyldt.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk