Hop til indhold
Højesteret

Agentaktion var ikke i strid med provokationsforbuddet 
12-12-2017 

Sag 91/2016
 

Dom afsagt den 12. december 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T1
og
T2

 

T1 og T2, der var fundet skyldige i forsøg på indførsel og videreoverdragelse af 200 kg kokain, havde ikke været udsat for en agentaktion i strid med retsplejelovens provokationsforbud

Sagen angik, om T1 og T2, der var blevet dømt i byret og landsret for indførsel og videreoverdragelse af 200 kg kokain, havde været genstand for en ulovlig agentaktion, og om domfældelsen af dem var sket i strid med retten til en retfærdig rettergang i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret fandt, at de tiltalte ikke havde været genstand for en agentaktion i strid med retsplejelovens provokationsforbud, og at domfældelsen ikke var i strid med retten til en retfærdig rettergang efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Der var herefter ikke grundlag for at frifinde de tiltalte, at hjemvise sagen til fornyet behandling ved landsretten eller at lade straffen bortfalde.

Såvel byret som landsret havde vurderet, at den bistand, der var blevet ydet af en civil agent under aktionen, gik ud over, hvad der kan ydes af en civil person efter retsplejelovens regler. Højesteret tiltrådte byrettens og landsrettens vurdering og fandt, at en sådan overskridelse efter omstændighederne kan tillægges betydning ved strafudmålingen.

Højesteret fastsatte straffen for T1 til fængsel i 12 år og for T2 til fængsel i 10 år.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk