Hop til indhold
Højesteret

Afvisning på grund af overskridelse af ankefristen 
03-01-2019 

Sag BS-10763/2018
 

Kendelse afsagt den 2. januar 2019

 

Ashraf Mohamed Mahmoud Elrashidy
mod
Vibeke Hansen

 

En ankestævning, der var indgivet til byretten efter ankefristens udløb, var med rette afvist, og der var ikke hjemmel til at tage sagen under fornyet behandling

Sagen angik i første række, om en anke, der ved en fejl var indgivet til den forkerte instans af appellantens advokat, var indgivet for sent og skulle afvises. Højesteret bemærkede, at anken ikke inden ankefristens udløb var indgivet til byretten, hvorfor anken var indgivet for sent og dermed med rette var blevet afvist af landsretten.

Sagen angik herefter navnlig, om sagen skulle tages under fornyet behandling af landsretten efter retsplejelovens § 372, stk. 3. Højesteret bemærkede, at da anken var blevet afvist med henvisning til overskridelse af ankefristen i rets­plejelovens § 372, stk. 2, var der ikke hjemmel i retsplejelovens § 372, stk. 3, til at tage anken under behandling på ny.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk