Hop til indhold
Højesteret

Afvisning grundet manglende retlig interesse 
06-05-2010 

Sag 358/2008
 

Dom afsagt den 3. maj 2010.  

 

Hans Kristian Pedersen
mod
Kulturministeriet

 

Sag mod Kulturministeriet om fortolkning af ophavsretslovens § 19 blev afvist som følge af manglende retlig inte­resse

Sagsøgeren, Hans Kristian Pedersen (H), anlagde et anerkendelsessøgsmål mod Kulturmini­steriet (K) angående fortolkningen af ophavsretslovens § 19, stk. 1. H ville nærmere have afklaret, om det er lovligt for ham inden for EØS-området at videresælge et værk, der lovligt er bragt på marke­det uden for EØS-området, når blot ophavsman­den ikke har nedlagt forbud mod videresalg inden for EØS-området, eller om videresalg i en sådan situation kun er lovligt, såfremt der foreligger et samtykke hertil fra ophavsmanden. K påstod sagen afvist under hen­visning til, at en tidligere sag i 2003 mellem Laser­disken ApS, som H var direktør for, og K havde retskraft i forhold til sagens spørgsmål, og at H manglede retlig in­teresse i søgsmålet.   

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at afvise søgsmålet ud fra et retskraftsynspunkt, idet den tidligere sag var blevet hævet i 2006, uden at der blev truffet en retskraftig afgørelse om fortolkningen af ophavsretslovens § 19. Højesteret fandt endvidere, at sagens spørgsmål ikke ville kunne give anledning til en konkret tvist mellem H og K, men alene mellem H og tred­jemand, her­under f.eks. rettighedshavere til værker, som H havde vi­derespredt in­den for EØS-området. Herefter, og da H’s påstand alene vedrørte abstrakt lov­fortolkning uden baggrund i en kon­kret, aktuel retstvist, havde H ikke retlig inte­resse i at få prøvet påstanden i en sag mod K. Sagen blev derfor afvist.

Landsretten var nået til samme resultat.  

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk