Hop til indhold
Højesteret

Afvisning af ankesag 
02-03-2012 

Sag 355/2011

Dom afsagt den 29. februar 2012.

A
mod
Politidirektøren for Østjylland,
Rigsadvokaten
og
Justitsministeriet

Afvisning af ankesag grundet udeblivelse fra hovedforhandling uden lovligt forfald

I en civil ankesag udeblev appellanten A under hovedforhandlingen. A havde kort forinden frem­sendt en lægeerklæring som dokumentation for, at han på grund af sygdom havde lovligt forfald. De indstævnte, Politidirektøren for Østjylland, Rigsadvokaten og Justitsministeriet, gjorde imidlertid gældende, at den fremlagte lægeerklæ­ring ikke viste, at A havde lovligt for­fald og nedlagde påstand om, at sagen blev afvist, jf. retsplejelovens § 386, stk. 5. Efter vote­ring besluttede Højesteret derfor at udsætte sagen på A’s indsendelse af en mere fyldest­gø­rende læ­geer­klæring som doku­mentation for lovligt forfald.

A fremsendte ikke yderligere læge­lig dokumentation.  

Højesteret fandt herefter, at det ikke ved den fremlagte lægeerklæring var godtgjort, at A havde været ude af stand til at give møde ved hovedforhandlingen, og da A herefter måtte anses for udeblevet uden lovligt forfald, afviste Højesteret anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1, 1. pkt.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 02-03-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk