Hop til indhold
Højesteret

Afvikling af nødlidende pengeinstitut 
27-01-2015 

Sag 98/2014
 

Dom afsagt den 27. januar 2015

 

Thy-Mors Energi Service A/S
mod
FS Finans IV A/S

 

Skæringstidspunktet for opgørelse af indskud i et nødlidende pengeinstitut

Fjordbank Mors og Finansiel Stabilitet indgik søndag den 26. juni 2011 aftale om at overdrage bankvirksomheden i Fjordbank Mors til Finansiel Stabilitets datterselskab (nu FS Finans IV). Det fremgik af overdragelsesaftalen, at overdragelsen skete med virkning pr. den 24. juni 2011 kl. 00.01. Thy-Mors Energi Service foretog i løbet af fredag den 24. juni 2011 nettohævninger fra sine konti i Fjordbank Mors på i alt ca. 10,2 mio. kr., således at selskabets samlede indestående i banken blev nedbragt fra ca. 15 mio. kr. til ca. 4,8 mio. kr.

Tvisten for Højesteret angik, om Fjordbank Mors og Finansiel Stabilitet havde været berettiget til at med virkning for Thy-Mors Energi Service at tillægge overdragelsesaftalen retsvirkninger fra et tidspunkt, der lå forud for aftaletidspunktet den 26. juni 2011. Thy-Mors Energi Service krævede betaling for forskellen mellem selskabets tab ved opgørelse af selskabets nettotilgodehavende i Fjordbank Mors pr. 24. juni 2011 kl. 00.01 og tabet ved opgørelse af selskabets nettotilgodehavende i banken pr. 26. juni 2011.

Højesteret fastslog, at Finansiel Stabilitet og Fjordbank Mors – ud fra saglige hensyn – havde kunnet indgå aftale om et overtagelsestidspunkt, som lå før aftaletidspunktet, og at der ikke var grundlag for at fastslå, at det var usagligt at fastsætte overtagelsestidspunktet som sket.

Højesteret frifandt således FS Finans IV.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk