Hop til indhold
Højesteret

Aftale om lønnedgang med umiddelbar virkning ikke ugyldig 
22-06-2011 

Sag 53/2010

Dom afsagt den 20. juni 2011

Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
mod
A

Aftale om lønnedgang med umiddelbar virkning ikke i strid med funktionærloven eller de almindelige ugyldighedsregler

A skulle ikke som påtænkt ved ansættelsen i revisionsfirmaet optages som partner i firmaet. A accepterede i den forbindelse at blive i firmaet som almindelig ansat revisor med en dertil følgende øjeblikkelig lønnedgang på 8.000 kr. om måneden. Spørgsmålet var, om dette var i strid med funktionærlovens § 21, jf. § 2 eller de almindelige ugyldighedsregler.

Højesteret udtalte, at funktionærlovens § 2 angår varslet i tilfælde, hvor en ansættelsesaftale bringes til ophør ved opsigelse, dvs. ved en ensidig erklæring fra arbejdsgiverens eller funktionærens side, og at lo­vens § 21, hvorefter lovens bestemmelser ikke ved aftale kan fraviges til ugunst for funktio­næren, ikke er til hinder for, at parterne indgår aftale om, at funktionæ­ren skal fratræde straks eller i øvrigt på et tidligere tidspunkt end det, til hvilket opsigelse fra arbejdsgiverens side kunne være sket. På tilsvarende måde er lovens § 21 ikke til hinder for, at parterne indgår aftale om, at en lønnedsættelse eller en anden væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene skal træde i kraft straks eller på et tidligere tidspunkt end det, til hvilket opsigelse kunne være sket.

Herefter kunne den indgåede aftale om, at As løn med øjeblikkelig virkning skulle nedsættes med 8.000 kr. om måneden, ikke anses for stridende mod funktionærlovens § 21, jf. § 2.

Højesteret udtalte videre, at en aftale om, at funktionæren skal fratræde, eller at en væsentlig vilkårsændring skal gennem­føres, med virkning fra et tidligere tidspunkt end det, til hvilket opsigelse fra arbejdsgiverens side kunne have fundet sted, kan tilsidesættes i medfør af almindelige ugyldighedsregler, herunder navnlig aftalelovens § 36 og læren om bristede forudsætninger.

Højesteret fandt, at der på baggrund af sagens omstændigheder ikke var grundlag for at tilsidesætte aftalen som ugyldig, hverken i medfør af aftalelovens § 31 eller i medfør af andre regler.  

Højesteret ændrede hermed landsrettens dom (dissens).

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 24-06-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk