Hop til indhold
Højesteret

Aftale om ”stop loss” på lån i fremmed valuta var gyldigt indgået, og låntager var bundet af en renteswapaftale efter indfrielsen af lånene 
30-06-2016 

Sag 141/2015
 

Dom afsagt den 30. juni 2016

 

A
mod
Spar Nord Bank A/S

Biintervenient til støtte for Spar Nord Bank A/S:
Finansrådet

 

Aftale om ”stop loss” på lån i schweizerfranc ved kurs 725 var gyldigt vedtaget, og hverken indfrielsen af lånene som følge af stop loss aftalen eller efterfølgende omstændigheder kunne begrunde, at låntager var frigjort fra renteswapaftalen.

A optog i november 2006 to lån i schweizerfranc svarende til i alt 7 mio. kr. hos Spar Nord Bank. A og Spar Nord Bank indgik samtidig med optagelsen af lånene en 10-årig renteswapaftale.

I 2010 og 2011 steg kursen på schweizerfranc betydeligt. Den 10. august 2011 afholdt A og Spar Nord Bank et møde om den årlige genforhandling af engagementet. Det første spørgsmål i sagen var, om der under dette møde var indgået aftale om indfrielse af As lån, hvis valutaen nåede kurs 725 (stop loss), og i givet fald om aftalen skulle tilsidesættes efter aftalelovens regler. Det andet spørgsmål i sagen var, om A efter indfrielsen af lånene fortsat var bundet af renteswapaftalen.

Højesteret fastslog, at der under mødet var indgået en gyldig aftale om indfrielse af lånene ved kurs 725.

I relation til renteswapaftalen fastslog Højesteret, at det fremgik af aftalerne mellem parterne, at renteswapaftalen var uopsigelig frem til sit udløb i november 2016. Hvis A ved indfrielse af schweizerfranclånene kunne blive frigjort fra sine forpligtelser efter renteswapaftalen i en situation, hvor renteswappen på grund af det faldende renteniveau var blevet dyrere for ham, ville han kunne spekulere for bankens regning. A kunne derfor ikke blive frigjort fra aftalen blot med henvisning til, at schweizerfranclånene var indfriet, selv om banken ikke ved aftalens indgåelse havde vejledt ham om, at uopsigelighedsbestemmelsen også gjaldt i denne situation. Heller ikke omstændighederne ved lånenes indfrielse eller ved det efterfølgende ophør af A’s låneengagement i banken kunne føre til, at A var frigjort for sine forpligtelser efter renteswapaftalen.

Højesteret frifandt herefter Spar Nord Bank.

Landsretten var nået til et andet resultat for så vidt angår renteswapaftalen. Byretten var nået til samme resultat som Højesteret.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk