Hop til indhold
Højesteret

Aftalefortolkning mv. 
30-01-2015 

Sag 194/2013
 

Dom afsagt den 30. januar 2015

 

Woori Hearing Aid Co., Ltd.
mod
Oticon A/S

 

Opsigelse af eneforhandleraftale vedrørende høreapparater var gyldig

Oticon og Woori indgik i 2004 en eneforhandleraftale om ret til distribution af høreapparater i Korea. Ifølge aftalen skulle enhver tvist afgøres af Sø- og Handelsretten efter dansk ret. Endvidere fremgik det af aftalen bl.a., at den kunne opsiges af en af parterne med 3 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned.

Repræsentanter for Oticon og Woori deltog primo april 2009 i en konference i USA. I den forbindelse blev der afholdt et møde, hvor parterne drøftede deres fremtidige samarbejde. Ultimo april 2009 sendte Oticon et forslag om det fremtidige samarbejde til Woori. Forslaget blev ikke underskrevet af Woori, og efterfølgende opstod der uenighed om, hvad der var blevet aftalt på mødet i USA. Oticon opsagde i august 2009 eneforhandleraftalen og anlagde sag i Korea mod Woori med påstand om, at Woori ikke længere var berettiget til at anvende Oticons varemærke. En Koreansk domstol traf herefter afgørelse om, at parternes aftale ikke var opsagt, og der blev derfor ikke givet Oticon medhold i deres påstand.

Højesteret fastslog, at den koreanske afgørelse angik et foreløbigt retsmiddel svarende til et forbud, og afgørelsen var derfor hverken bindende efter retsplejelovens bestemmelser herom eller i øvrigt af afgørende betydning for Højesterets afgørelse.

Højesteret fastslog endvidere, at opsigelsen af eneforhandleraftalen var gyldig, at Woori herefter ikke var berettiget til at anvende Oticons navn eller varemærke, og at parternes økonomiske mellemværende skulle opgøres som sket ved Sø- og Handelsretten.

Højesteret kom herved til det samme resultat som Sø- og Handelsretten.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk