Hop til indhold
Højesteret

Afslag på præjudiciel forelæggelse 
20-07-2015 

Sag 214/2014
 

Kendelse afsagt 17. juli 2015

 

Orifarm A/S
mod
Merck Canada Inc.
Merck Sharp & Dohme B.V.
MSD Danmark ApS

 

Anmodning om præjudiciel forelæggelse ikke imødekommet

Orifarm A/S har foretaget parallelimport af et lægemiddel til Danmark fra Polen, hvor det først var bragt på markedet. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en særlig ordning for optagelse af Polen i EU giver undtagelse for det almindelige princip om konsumption, således at Orifarm A/S har krænket Merck Canada Inc. m.fl.’s rettigheder over lægemidlet.

Under sagens forberedelse for Højesteret har Orifarm A/S anmodet om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen vedrørende fortolkning af bl.a. den særlige ordning, jf. bilag IV til Traktat om oprettelse af Det Europæi­ske Fællesskab: Tredje del, afsnit I, Frie varebevægelser, som berigtiget ved Anden berig­tigel­sespro­tokol af 16. april 2003, pkt. 8,

Rådets forordning nr. 1768/1992 om supplerende beskyttelsescertifikat og Parlamentets og Rådets for­ordning nr. 1901/2006 om pædiatrisk forlængelse.

Det var Højesterets foreløbige vurdering, at der ikke forelå tvivl om forståelsen af de påberåbte fællesskabsbestemmelser eller den påberåbte EU-praksis, der nødvendiggjorde en forelæggelse for EU-Domstolen. Højesteret tog derfor ikke anmodningen til følge.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk