Hop til indhold
Højesteret

Afslag på indfødsret var ikke diskrimination 
09-05-2017 

Sag 120/2016
 

Dom afsagt den 9. maj 2017

 

A, B og C
mod
Udlændinge-  og Integrationsministeriet

Biintervenient til støtte for A, B og C:
Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

 

Afslag på indfødsret og afslag på dispensation fra sprogkravet var ikke forskelsbehand­ling på grund af handicap.

A, B og C havde ansøgt om dansk indfødsret og havde anmodet om, at der blev dispenseret fra kravet om danskkundskaber i de dagældende indfødsretscirkulærer, idet de gjorde gælden­de at lide af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), som medførte, at det ikke var muligt for dem at lære dansk på det krævede niveau. Udlændinge- og Integrationsministeriets ind­fødsretskontor og Folketingets Indfødsretsudvalg havde truffet afgørelse om, at A, B og C ikke kunne få dansk indfødsret, idet de ikke opfyldte kravet om danskkundskaber mv.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om A, B og C herved havde været udsat for forskelsbehand­ling på grund af handicap i strid med Danmarks folkeretlige forpligtelser.

Højesteret fastslog, at hverken A eller B havde godtgjort, at de på afgørelsestidspunkterne som følge af PTSD eller andre lidelser var ude af stand til eller havde rimelig udsigt til at op­fylde sprogkravet. Højesteret fandt, at C havde godtgjort, at han på afgørelsestidspunkterne led af en langvarig funktionsnedsættelse begrundet i en psykisk lidelse. Han havde imidlertid ikke godtgjort, at han på afgørelsestidspunkterne ikke var i stand til eller havde rimelig udsigt til at opfylde sprogkravet. Hverken A, B eller C havde derfor været udsat for forskelsbehand­ling på grund af handicap.

Højesteret fastslog desuden, at begrundelserne for afslagene ikke var i strid med begrundel­seskravet i statsborgerretskonventionen.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk