Hop til indhold
Højesteret

Afslag på anmodning om yderligere orlov var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven 
08-10-2014 

Sag 311/2012
 

Dom afsagt den 8. oktober 2014

 

FOA – Fag og Arbejde som mandatar for A
mod
Y kommune

 

Afslag på anmodning om yderligere orlov i anledning af datters psykiske tilstand var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

A var ansat som tilkaldevikar i Y kommune med tjeneste på en skole for udviklingshæmmede børn. A blev efter en overenskomstmæssig aftale bevilget orlov uden løn i perioden 1. januar til 31. marts 2009, og hun fik endvidere tabt arbejdsfortjeneste i medfør af servicelovens § 42 på grund af datterens psykiske tilstand. As orlov blev forlænget til og med 16. august 2009. A blev sygemeldt 24. august 2009 og fik i september 2009 forlænget sin orlov til den 31. december 2009. Skolen oplyste i den forbindelse, at orloven af driftsmæssige omstændigheder ikke kunne forlænges ud over denne periode.

A ansøgte i slutningen af november 2009 om fortsat orlov frem til 1. juli 2010, hvilket skolen afslog og meddelte, at hvis A ikke ønskede at genindtræde i stillingen pr. 1. januar 2010, ville ansættelsen blive betragtet som ophørt med udgangen af december 2009. A oplyste i et brev af 4. december 2009, at hun ikke havde mulighed for at genindtræde i stillingen. Ved brev af 9. december 2009 bekræftede skolen As opsigelse. Parterne forhandlede efterfølgende spørgsmålene om afskedigelse, opsigelse og opsigelsesvarsel, uden der blev opnået enighed. FOA gjorde senere gældende, at A havde krav på yderligere orlov efter den overenskomstmæssige aftale.

Højesteret anførte bl.a., at fortolkning af en overenskomstmæssig aftale falder uden for de almindelige domstoles kompetence. Kravet om yderligere orlov efter den overenskomstmæssige aftale var ikke fremført under parternes forhandling, og det var ikke godtgjort, at A havde krav på yderligere orlov. Højesteret fastslog endvidere, at der ikke var oplysninger, der tydede på, at A på grund af sin datters helbredsmæssige situation var blevet forskelsbehandlet eller chikaneret.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk