Hop til indhold
Højesteret

Afskedigelse af medarbejder, der var gravid, var ikke forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven 
25-10-2016 

Sag 259/2014
 

Dom afsagt den 25. oktober 2016

 

 

Professionshøjskolen University College Nordjylland
Biintervenient Moderniseringsstyrelsen
mod
Kristelig Fagforening som mandatar for A

 

Arbejdsgiver havde godtgjort, at afskedigelse af medarbejder, der fandt sted under medarbejderens graviditet, ikke var begrundet i graviditeten. Ikke pligt til at omplacere medarbejderen til en stilling, som blev ledig efter opsigelsestidspunktet, men inden fratrædelsestidspunktet

Ved finansloven for 2011 blev Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) pålagt en række besparelseskrav. Kravene førte til, at UCN traf beslutning om at afske­dige en række medarbejdere, herunder A. Efter beslutningen blev truffet om at sætte A på listen over de medarbejdere, som UCN agtede at sige op, fik UCN at vide, at hun var gravid. I perioden mellem opsigelsestidspunktet og fratrædelsestidspunktet blev der slået en stilling op, som A var kvalificeret til. A blev ikke forsøgt omplaceret til stillingen.

Sagen angik, om UCN ved afskedigelsen af A overtrådte ligebehand­lingslovens §§ 2 og 9, der bl.a. omhandler forskelsbehandling på grund graviditet. Et spørgsmål i den forbindelse var, om UCN havde haft pligt til at omplacere A til stillingen opslået mellem opsigelsestidspunktet og fratrædelsestidspunktet.

Højesteret fastslog, at det almindelige ansættelsesretlige princip, hvorefter rimeligheden af en afskedigelse skal vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet, også gælder ved bedømmelse af lovligheden af en afskedigelse efter reglerne i ligebehandlingsloven. Ved vurderingen af, om arbejdsgiveren har løftet sin bevisbyrde efter ligebehandlingsloven, kan det efter omstændighederne få betydning, hvis arbejdsgiveren ikke har udnyttet en eventuel mulighed for omplacering til en stilling, som var ledig i tiden op til opsigelsestidspunktet, eller som på opsigelsestidspunktet måtte forventes at blive ledig inden udløbet af opsigelsesperioden. Afskedigelsen af A, der var beviseligt begrundet i besparelser, var herefter ikke i strid med ligebehandlingsloven.

Da A derfor ikke havde ret til godtgørelse efter ligebehandlingsloven, ændrede Højesteret dommen og frifandt UCN.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk