Hop til indhold
Højesteret

Afgørelse var ikke udtryk for en praksisskærpelse 
04-11-2013 

Sag 43/2012
 

Dom afsagt den 4. november 2013.

A
mod
Skatteministeriet

A havde ikke godtgjort, at afgørelse fra Landsskatteretten var udtryk for en praksisskærpelse, som ikke kunne gennemføres med tilbagevirkende kraft.

Landsskatteretten traf i 2009 afgørelse om, at der ikke var grundlag for at anse As erhvervelse af ”working interests” vedrørende amerikanske olie- og gasfelter som køb af en eksisterende udbytteret med deraf følgende adgang til at afskrive på anskaffelsessummen i medfør af afskrivningslovens § 40, stk. 2. Landsskatteretten anså endvidere de udbetalinger, A havde modtaget fra de amerikanske olie- og gasprojekter, som kapitalindkomst i medfør af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10.

A anerkendte for Højesteret, at de erhvervede rettigheder ikke havde karakter af en eksisterende udbytteret, og at indkomst fra de erhvervede rettigheder var omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10.

Sagen angik derfor for Højesteret alene, om Landsskatterettens afgørelse var udtryk for en praksisskærpelse, som ikke kunne gennemføres med tilbagevirkende kraft.

Højesteret udtalte, at A ikke havde godtgjort, at der havde eksisteret en sådan administrativ praksis, at skattemyndighederne for indkomstårene 2002-2004 var forpligtet til skatteretligt at anse de erhvervede rettigheder som udbyttekontrakter med afskrivningsret efter afskrivningslovens § 40, stk. 2. Der var således ikke tale om en praksisskærpelse, og Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 04-11-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk