Hop til indhold
Højesteret

Afbeskikkelse af advokat 
02-11-2017 

Sag 200/2017
 

Kendelse afsagt den 1. november 2017   

 

Advokat A m.fl. kærer Østre Landsrets beslutning i sagen:
B m.fl.
mod
Forsvarsministeriet

 

Advokat afbeskikket, da beskikkelsen ikke længere fandtes at være forsvarlig

Advokat A var beskikket som advokat for 23 irakere, der havde fået fri proces i en sag ved Østre Landsret anlagt mod Forsvarsministeriet. Under sagen fremsatte advokaten en række anmodninger om salær og godtgørelse af udlæg via den fri proces. Østre Landsret undersøgte grundlaget for anmodningerne om salær og godtgørelse, herunder bl.a. ved at indhente udtalelser fra advokat A, og landsretten tilbagekaldte herefter beskikkelsen af advokat A, idet retten på det tilvejebragte grundlag fandt bl.a., at en række udgifter ikke burde være blevet dækket via den fri proces, idet de ikke var afholdt med føje i forbindelse med sagen, og idet landsretten herefter fandt grund til at antage, at advokat A ikke kan varetage ansvaret som beskikket advokat i sagen på forsvarlig måde.

Højesteret fandt, at der kan ske afbeskikkelse af en advokat i civile sager, såfremt beskikkelsen af den pågældende på grund af helt særlige omstændigheder ikke længere findes at være forsvarlig, jf. retsplejelovens § 333, stk. 3, sammenholdt med § 334, stk. 1. Højesteret fandt, at retten ved den­ne vurdering endvidere ikke er afskåret fra at inddrage udgifter mv., som retten tidligere har godkendt ved fastsættelse af acontosalær mv.

Højesteret fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering af udgifternes forenelighed med retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 3.

Under hensyn til omfanget og karakteren af de udgifter, som ikke var afholdt med føje, fandt Højesteret, at der forelå sådanne helt særlige omstændigheder, at beskikkelsen af advokat A for de 23 irakere ikke længere kunne anses for forsvarlig, jf. retsplejelovens § 333, stk. 3, sammenholdt med § 334, stk. 1.

Højesteret tiltrådte herefter landsrettens beslutning om at afbeskikke advokat A i sagen.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk