Hop til indhold
Højesteret

Ærekrænkelser 
03-06-2015 

Sag 30/2014
 

Dom afsagt den 3. juni 2015


Jørgen Dragsdahl
mod
Bent Jensen


Udtalelser om, at journalist havde været KGB-agent og af PET var blevet anset for at være KGB-agent, var strafbare

Bent Jensen fremsatte i 2007 og 2008 i en række landsdækkende aviser en række udtalelser om Jørgen Dragsdahl. Udtalelserne angik Jørgen Dragsdahls virke som journalist og debattør under Den Kolde Krig og hans forhold til KGB og Sovjetunionen. Spørgsmålet i sagen var, om udtalelserne var strafbare.

Højesterets flertal fastslog, at en række af udtalelserne indeholdt beskyldninger om, at Jørgen Dragsdahl havde været KGB-agent, og at PET havde anset Jørgen Dragsdahl for at være KGB-agent. Disse udtalelser var udtryk for ærekrænkende sigtelser om, at Jørgen Dragsdahl har begået et strafbart forhold.

Ved bedømmelsen af, om det havde været berettiget at fremsætte udtalelserne, måtte der lægges vægt på, at Bent Jensen havde udtalt sig som led i en offentlig debat om emner af væsentlig samfundsmæssig interesse, og at Jørgen Dragsdahl som kendt journalist, der gennem en længere årrække har været en meget aktiv debattør om sikkerhedspolitiske emner under Den Kolde Krig, måtte tåle at være genstand for kritisk omtale og vurdering.

Heroverfor måtte det tillægges betydning, at der var tale om beskyldninger for strafbart forhold, og at der ikke havde været belæg for beskyldningerne. Det måtte lægges til grund, at Bent Jensen var klar over, at PET efter en omfattende efterforskning havde vurderet, at der ikke var grundlag for at indstille til Justitsministeriet, at der skulle rejses tiltale mod Jørgen Dragsdahl. Det indgik også i bedømmelsen, at Bent Jensen havde fået særlig adgang til materiale fra Politiets Efterretningstjeneste med henblik på generel forskning i Den Kolde Krigs historie, mens Jørgen Dragsdahl ikke havde denne adgang, og at Jørgen Dragsdahl derfor havde begrænsede muligheder for at imødegå Bent Jensens beskyldninger. Efter en samlet afvejning af hensynet til Bent Jensens ytringsfrihed over for hensynet til beskyttelse af Jørgen Dragsdahls omdømme fastslog Højesterets flertal, at beskyldningerne om agentvirksomhed var strafbare.

Der var derimod ikke grundlag for at straffe Bent Jensen for en række udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl havde deltaget i konspirative møder med KGB-officerer, da der var tilstrækkelig dækning for disse udtalelser. Bent Jensens udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl havde bedrevet desinformation, var heller ikke strafbare, da udtalelserne ikke var uden faktuelt grundlag.

Flertallet fastsatte straffen til 10 dagbøder á 1.000 kr. og pålagde Bent Jensen at betale tortgodtgørelse på 100.000 kr. til Jørgen Dragsdahl. Jørgen Dragsdahl havde endvidere ret til at få kendt udtalelserne om agentvirksomhed ubeføjede.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens dom

  Læs byrettens dom med udeladelser

 

Til top Sidst opdateret: 03-06-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk