Hop til indhold
Højesteret

Ændring af foranstaltning 
28-09-2016 

Sag 115/2016
 

Kendelse afsagt den 27. september 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

En idømt foranstaltning kunne ændres til ambulant psykiatrisk behandling, men der kunne ikke fastsættes en ny længstetid på 5 år for foranstaltningen

T var ved byrettens dom af 1. september 2014 straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder. Byretten havde samtidig bestemt, at T skulle indlægges på psykiatrisk afdeling, indtil straffen måtte kunne fuldbyrdes. Byretten fastsatte længstetiden for denne foranstaltning til 5 år, idet længstetiden dog ikke kunne overstige længden af den idømte straf.

Byretten og landsretten havde efterfølgende ved kendelse ændret foranstaltningen til ambulant psykiatrisk behandling med mulighed for, at Kriminalforsorgen sammen med overlægen inden for en længstetid på 5 år kunne træffe afgørelse om indlæggelse. Landsretten havde herunder bestemt, at længstetiden skulle regnes fra landsrettens kendelse.

Højesteret tiltrådte byrettens afgørelse om, at den foranstaltning, som T var idømt ved byrettens dom, kunne lempes, således at T skulle undergive sig ambulant psykiatrisk behandling med mulighed for genindlæggelse.

Højesteret udtalte, at byrettens dom måtte forstås således, at længstetiden for foranstaltningen – i strid med straffelovens § 68 a, stk. 1 – var fastsat til 2 år og 6 måneder.

Højesteret fastslog, at straffelovens § 68 a, stk. 1, 3. pkt., gav mulighed for under særlige omstændigheder at fastsætte en ny længstetid på 2 år. Anklagemyndigheden havde imidlertid ikke anført, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, og hverken byretten eller landsretten havde taget stilling til, om sådanne særlige omstændigheder forelå.

På denne baggrund ophævede Højesteret byrettens og landsrettens bestemmelser om ny længstetid, således at længstetiden på 2 år og 6 måneder, som var fastsat ved byrettens dom, fortsat var gældende.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk