Hop til indhold
Højesteret

Advokatsamfundets erstatningsfond 
24-09-2014 

Sag 341/2012
 

Dom afsagt den 24. september 2014

 

A
og
B
mod
Advokatsamfundets Erstatningsfond

 

Sag om erstatning for tab som følge af advokats underslæb hjemvist til fornyet behandling i Advokatsamfundets Erstatningsfond

A og B havde anmodet Advokatsamfundets Erstatningsfond om erstatning for tab, som de havde lidt følge af underslæb begået af advokat D i forbindelse med advokatens behandling af dødsboet efter deres far. Advokatsamfundets Erstatningsfond havde afvist at udbetale erstatning, fordi Erstatningsfonden ikke anså 6 måneders fristen i Advokatsamfundets vedtægt for at indgive anmodning om erstatning for overholdt. 

Højesterets flertal besluttede at ophæve Erstatningsfondens afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling i Erstatningsfonden. Flertallet udtalte, at Erstatningsfonden ikke havde været berettiget til at anse fristen på 6 måneder for overskredet. Erstatningsfondens afgørelse skulle derfor ophæves. Flertallet udtalte endvidere, at kompetencen til at træffe bestemmelse om udbetaling af erstatning henhørte under Erstatningsfonden, der som udgangspunkt burde have mulighed for at vurdere, om der var grundlag for at yde erstatning til A og B. Højesteret kunne derfor ikke tage A og B’s påstand om betaling til følge, men sagen skulle hjemvises til fornyet behandling.

Et mindretal i Højesteret stemte for at stadfæste landsrettens dom.

Landsretten havde frifundet Advokatsamfundets Erstatningsfond.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk