Hop til indhold
Højesteret

Advokat kunne beskikkes som bisidder for flere personer 
15-12-2016 

Sag 232/2016
 

Kendelse afsagt den 14. december 2016   

 

 

Kontorchef Carsten Madsen og
tidligere udenrigsminister Villy Søvndal
mod
Tibetkommissionen

 

Der var ikke grundlag for at fastslå, at afgørende hensyn talte mod beskikkelse af den samme advokat som bisidder for flere personer, der skulle afhøres af en undersøgelseskommission

En kontorchef og en tidligere udenrigsminister ønskede at få beskikket en advokat, der allerede var beskikket som bisidder for en anden kontorchef, som bisidder i forbindelse med afhøring af dem for Tibetkommissionen. De tre personer havde samstemmende tilkendegivet, at de efter deres egen opfattelse ikke havde modstridende interesser. Landsretten havde stadfæstet Tibetkommissionens afgørelser om, at det ikke med den fornødne høje grad af sandsynlighed kunne siges, at der ikke var modstridende interesser mellem de tre personer, og at den pågældende advokat derfor ikke kunne beskikkes som bisidder for alle tre. Advokaten blev herefter beskikket som bisidder for den ene af kontorcheferne.

Efter § 21 i lov om undersøgelseskommissioner har den person, hvis forhold skal undersøges, ret til en bisidder efter eget valg, medmindre der foreligger afgørende hensyn til den pågældende selv eller til undersøgelsens gennemførelse.

Højesteret udtalte, at der i sager, der behandles af en undersøgelseskommission, ikke – som i straffesager og i sager, der behandles efter retsplejelovens kapitel 93 c om undersøgelser ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed – er grundlag for at opstille en formodning for, at flere personer, der skal afhøres af kommissionen, har sådanne modstridende interesser, at de ikke kan have samme bisidder. Flere personer, der skal afhøres af en undersøgelseskommission, kan derfor få bistand af samme bisidder, medmindre der foreligger oplysninger, som giver grundlag for at antage, at de pågældende har modstridende interesser af en sådan styrke, at afgørende hensyn til dem selv eller til undersøgelsens gennemførelse taler for, at de skal have hver sin bisidder. Efter de foreliggende oplysninger vurderede Højesteret, at der ikke var grundlag for at fastslå, at afgørende hensyn talte mod beskikkelse af den pågældende advokat som bisidder for alle tre og foretog derfor den ønskede beskikkelse.

Landsretten var nået til det modsatte resultat. 

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk