Hop til indhold
Højesteret

Advokat ikke pålagt vidnepligt 
08-10-2015 

Sag 46/2015
 

Kendelse afsagt 7. oktober 2015   

 

Advokat A
mod
Boet efter B

Biintervenient til støtte for advokat A: Advokatrådet

 

Advokat havde ikke pligt til at afgive vidneforklaring ved behandlingen af et dødsbo 

Sagen angik, om en advokat trods vidneudelukkelsesreglen i retsplejelovens § 170, stk. 1, skulle på­lægges at afgive vidneforklaring i en dødsboskiftesag i medfør af samme bestemmelses stk. 2.

Den nu afdøde kvinde, B, havde overtaget boet efter sin afdøde mand som et forenklet privat skifte. Ægtefællerne efterlod sig ikke livsarvinger. Af ægtefællernes fælles testamente fremgik bl.a., at man­dens nevø var indsat som universalarving, og at længstlevende ikke var berettiget til at ændre denne bestemmelse. Et væsentligt aktiv var slægtsgården, som blev solgt af B kontant efter ægtefællens død. Af det seneste regnskab udarbejdet i forbindelse med ophør af landsbrugsejendommen fremgik, at et kontantbeløb svarende til ca. trefjerdedele af egenkapitalen befandt sig i en bankboks, mens resten henstod i et pengeinstitut.

Boet efter B blev udleveret til bobestyrerbehandling i henhold til testamentet. I forbindelse med bobe­styrerens åbning af Bs bankboks fandtes alene et brev dateret godt to år før dødsfaldet og stilet til uni­versalarvingen som et svar på et brev fra ham til B. Der var ingen kontanter i bankboksen. Af brevet fremgik bl.a., at B havde givet sin formue til velgørende organisationer. Brevet var udarbejdet af ad­vokat A.

Det havde ikke været muligt for bobestyrer at afklare, hvad der var sket med det kontante beløb i bankboksen, herunder om B rent faktisk havde doneret sin formue til velgørende organisationer. Boet ønskede derfor at afhøre A om sit eventuelle kendskab til, hvor Bs formue var blevet af samt omstæn­dighederne omkring brevet til universalarvingen.

Højesteret fastslog, at sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende part eller samfundet i øvrigt ikke berettigede til, at der kunne afkræves forklaring af advokat A. Højesteret lagde herved sær­lig vægt på, at der var tale om advokatrådgivning i en sag af personlig karakter.

Derfor blev A ikke pålagt at afgive vidneforklaring i sagen.

Skifteretten og landsretten var nået til et andet resultat.

 

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk