Hop til indhold
Højesteret

Advokatansvar for at anmelde erstatningskrav for sent 
13-10-2010 

Sag 94/2007
 

Dom afsagt den 13. oktober 2010.

 

Sag 94/2007

A
mod
Advokatfirmaet Olesen & Lyager

 

Advokat var erstatningsansvarlig for manglende overholdelse af anmeldelsesfrist i forbindelse med et færdselsuheld i Florida.

A var i januar 1995 i Florida, USA, involveret i et færdselsuheld, hvorved hun pådrog sig skader efter et piskesmæld. A anmodede advokat X om at varetage hendes interesser i forhold til den amerikanske skadesag, men på grund af utilfredshed med advokaten henvendte hun sig i maj 1997 til Advokatfirmaet Olesen & Lyager. Advokatfirmaet anmeldte først i marts 1998 A’s skade til ejeren af skadevolders bil, Broward County, som var selvforsikret. I april 1998 afviste Broward County kravet under henvisning til en regel i Floridas lovgivning om en 3-årig forældelsesfrist for krav, der rettes mod staten. Efter at have antaget en ny advokat i april 1999 gjorde A gældende over for Olesen & Lyager, at advokatfirmaet var erstatningsansvarlig bl.a. som følge af, at kravet mod Broward County var blevet fremsat for sent.

På baggrund af et responsum om amerikansk ret indhentet til brug for sagen lagde landsretten til grund, at A’s krav skulle fremsættes inden 4 år efter uheldstidspunktet, således at det var med urette, at Broward County havde afvist A’s krav som værende forældet, og landsretten fandt, at advokatfirmaet derfor heller ikke var erstatningsansvarlig som følge heraf. Da A ikke i øvrigt havde godtgjort at have lidt et tab som følge af advokatfirmaets rådgivning, frifandt landsretten herefter advokatfirmaet.

På baggrund af oplysningerne i sagen lagde Højesteret til grund, at advokatfirmaet over for A ikke blot havde påtaget sig at undersøge de amerikanske forældelses- og passivitetsregler, men også at anmelde A’s krav til rette ansvarsforsikrer. Advokatfirmaet undersøgte imidlertid ikke reglerne og anmeldte først kravet ultimo marts 1998, skønt det både af ulykkesrapporten fra 1995 og korrespondance tilsendt advokatfirmaet i november 1997 fremgik, at skadevolders bil var ejet af det selvforsikrede Broward County. Højesteret konstaterede, at oplysningen i det amerikanske responsum om en generel 4-årig forældelsesfrist for krav mod forsikringsselskaber ikke var i konflikt med, at der gjaldt en særlig 3-års frist for krav mod staten, således at et krav mod Broward County skulle være anmeldt senest tre år efter færdselsuheldet. Broward County havde således været berettiget til at afvise A’s krav, og Højesteret fandt, at advokatfirmaet på den anførte baggrund var ansvarlig for det eventuelle tab, som A blev påført ved, at hendes krav blev afskåret. Højesteret fandt det sandsynliggjort, at A havde lidt et sådan tab og fastsatte erstatningen skønsmæssigt til 100.000 kr.  

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen  

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk