Hop til indhold
Højesteret

Administrationsselskab og advokat pålagt erstatningsansvar for mangelfuld rådgivning 
08-09-2010 

Sag 3/2008
 

Dom afsagt den 8. september 2010.

 

Kresten Damgaard
mod
TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet af 1971,
Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse og
advokat Flemming Dahl

 

Ejendomsadministrationsselskab og advokat pålagt at betale ejer af en ejendom erstatning for mangelfuld rådgivning i forbindelse med anmeldelse af en bygningsskade

Ejerne af en ejendom fik i 1998 udført forbedringsarbejder på ejendommen som et offentligt støttet byfornyelsesprojekt. Ejerne indgik en byggeadministrationsaftale med TLK, som skulle varetage opgaverne med byfornyelsesprojektet, herunder rådgive om de økonomiske konsekvenser. Efter færdiggørelsen af forbedringsarbejdet konstateredes i en tilstandsrapport fra juni 2000 en række mangler. TLK og ejerne af ejendommen antog advokat Flemming Dahl med henblik på at få udbedret manglerne af håndværkerne og en tilsynsførende arkitekt. Hverken TLK eller advokaten rådgav ejerne om adgangen til skadesdækning hos Byggeskadefonden. Arbejdet med udbedringen af manglerne blev herefter sat i værk uden, at skaden var anmeldt til Byggeskadefonden, og fonden fik dermed ikke mulighed for at foretage et eftersyn af skaden med henblik på at afgøre, om og i hvilket omfang fonden ville dække udbedringen heraf. Skaden blev først anmeldt efter, at en del af udbedringsarbejdet var gennemført, og Byggeskadefonden afslog ansøgningen om skadesdækning.

En erhverver af ejernes fordringer anlagde sag og krævede erstatning af Byggeskadefonden samt af TLK og advokat Flemming Dahl for mangelfuld rådgivning. Landsretten frifandt Byggeskadefonden, men udtalte, at TLK og advokat Flemming Dahl havde handlet ansvarspådragende. TLK og advokaten blev imidlertid frifundet under henvisning til manglende årsagsforbindelse. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at ejerne var blevet advaret om risikoen for, at Byggeskadefonden ikke ville yde støtte, når arbejdet var påbegyndt, og at ejerne trods dette valgte at fortsætte med udbedringsarbejdet.

Højesteret tiltrådte frifindelsen af Byggeskadefonden, og at TLK og advokat Flemming Dahl havde handlet ansvarspådragende. Højesteret lagde endvidere til grund, at Byggeskadefonden ville have anerkendt bygningsskaden, hvis den var anmeldt i tide. Højesteret fandt det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at TLK i tide havde advaret ejerne mod at igangsætte udbedringsarbejdet, inden fonden traf en afgørelse. Ejerne var først på et meget sent tidspunkt i forløbet blevet gjort opmærksom på muligheden for at søge skadesdækning hos Byggeskadefonden. Det kunne derfor ikke bebrejdes dem, at de valgte at færdiggøre det igangværende arbejde frem for at afvente fondens afgørelse. Der var herefter den fornødne årsagsforbindelse mellem de ansvarspådragende fejl og ejernes tab. Højesteret udtalte endvidere, at udgifterne, der indgik i erstatningsopgørelsen efter deres art var dækningsberettiget efter reglerne om byfornyelse, og at det ikke var sandsynliggjort, at Byggeskadefonden ikke ville have ydet dækning i overensstemmelse med påstandsbeløbet.

Højesteret pålagde herefter TLK og advokat Flemming Dahl at betale erstatning in solidum og ændrede dermed landsrettens dom.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk