Hop til indhold
Højesteret

Adgang til markedslejeregulering trods vilkår om pristalsregulering 
10-09-2012 

Sag 252/2010

Dom afsagt den 10. september 2012.

Sadolin-Botex Vendsyssel A/S
mod
Urbansgade Aalborg ApS

Ved at have indgået en aftale om regulering af husleje efter pristalsindekset, havde udlejer ikke givet afkald på lejeregulering til markedsleje

Lejeren, Sadolin-Botex Vendsyssel A/S, fik ikke medhold i, at udlejeren, Urbansgade Aalborg ApS, skulle nægtes at kunne forhøje huslejen for en erhvervsejendom til markedslejen.

Højesteret udtalte, at det må bero på en konkret fortolkning af parternes aftale på grundlag af al­mindelige fortolkningsprincipper, om udlejeren kan anta­ges at have givet afkald på regulering af lejen til det lejedes værdi, nu markedslejen, efter lejelovgivningens regler herom. En aftale om pristalsregulering, som fremgik af parternes lejeaftale, gav ikke i sig selv grundlag for at antage, at udlejeren samtidig gav afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje, og der forelå ikke andre omstændigheder, der gav grundlag for at fastslå, at et så­dant afkald var et led i par­ternes aftale.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 10-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk